KONTAKT

Kraków

 • tel. 604 598 023

Adres agencji

Partner agencji:

Agencja Marketingowa

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika to odpowiedzialność wynikająca z zarobkowego przewozu towarów w ruchu międzynarodowym oraz międzynarodowym, przedsiębiorcy działającego w charakterze przewoźnika z tytułu zawartej umowy o przewóz przy użyciu własnych lub wynajętych środków transportu.


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (uszkodzenie lub zniszczenie towaru, opóźnienie dostawy). Ubezpieczenie to jest dobrowolne, jednak warto się ubezpieczyć, ponieważ posiadanie polisy OC przewoźnika pomaga w zdobywaniu klientów i chroni przed powstaniem zobowiązań odszkodowawczych na wskutek wypadków w transporcie. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest aktualnie wymogiem stawianym przez większość zleceniodawców firm przewozowych i Spedytorów. Dla Spedytorów skonstruowane jest oddzielne ubezpieczenie OC Spedytora, obejmujące wszystkie pozostałe czynności związane z transportem przesyłek i towarów poza samym transportem (np. zawarcie umowy o przewóz, załadunek, odprawa celna, skompletowanie dokumentacji).


Ważne są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu OC przewoźnika - zakład ubezpieczeń najczęściej nie odpowiada za szkody powstałe:

 • z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • wskutek niewłaściwego opakowania lub załadunku towaru przez nadawcę,
 • wskutek wady ukrytej towaru lub właściwości naturalnych, na które przewoźnik nie miał wpływu,
 • wskutek użycia przez ubezpieczającego pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru, niesprawnego technicznie lub prowadzonego przez osobę nieuprawnioną,
 • w wyniku przewozu towarów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w klasie I i II wg listy ADR, chyba, że ryzyko to za opłatą dodatkowej składki objęte zostało ubezpieczeniem,
 • wskutek użycia do przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych pojazdów izolowanych cieplnie, ogrzewanych lub chłodzonych, nieposiadających świadectwa ATP,
 • w wyniku wydania towaru osobie nieuprawnionej,
 • wskutek parkowania w miejscach niestrzeżonych lub bez dozoru konwojenta, chyba że umówiono się inaczej,
 • w przewożonym towarze w następstwie rozboju, kradzieży rozbójniczej lub zuchwałej, chyba że ryzyko to za opłatą dodatkowej składki objęte zostało ubezpieczeniem.
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokrywa także:
 • kar pieniężnych nałożonych na ubezpieczającego lub osoby przez niego zatrudnione, przez właściwe organa oraz konfiskaty towaru,
 • szkód w przewożonych dziełach sztuki, papierach wartościowych, pieniądzach i innych towarach o wysokiej wartości (art. 24 CMR) oraz roszczeń wynikających z przyjęcia przez ubezpieczającego dodatkowej odpowiedzialności za przewożony towar (art. 26 CMR), chyba, że takie ryzyka zostaną dodatkowo zgłoszone do ubezpieczenia z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem przewozu i uzyskają akceptację ubezpieczyciela,
 • szkód powstałych wskutek siły wyższej, działań wojennych, rewolucji, strajków, akcji terrorystycznych oraz działań substancji radioaktywnych,


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczenia OC przewoźnika, a w razie pytań do kontaktu z naszymi doradcami. Ubezpieczamy na terenie całej Polski!

FORMULARZ KONTAKTOWY
Telefony kontaktowe do ubezpieczenia OC przewoźnika, czynne Pn-Pt w godzinach 9:00-17:00
+48 604 598 023
Ubezpieczenie OC przewoźnika Kraków
© 2008-2015
Krakowskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe