KONTAKT

Kraków

  • tel. 730 600 046

Adres agencji

Partner agencji:

Agencja Marketingowa

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

Gwarancja zapłaty wadium jest najczęściej używaną formą zabezpieczenia dla firm przystępujących do przetargów na świadczenie usług. Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu, który składa ofertę w przetargu. Beneficjentem gwarancji czyli podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest organizator przetargu.


Taka gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza kwotę wadium, którego wniesienie jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Gwarancja zapłaty wadium jest szczególnie dogodną formą wadium wymaganego przez organizatorów przetargu, ponieważ zastępuje wadium w gotówce.


Jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana w przetargu:

  • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  • nie wywiąże się z innych zobowiązań wynikających z warunków przetargu,
to firma ubezpieczeniowa wpłaca kwotę wadium organizatorowi przetargu.


Suma gwarancyjna jest zawsze równa kwocie wadium, którą określa organizator przetargu w specyfikacji. W przypadku przetargu organizowanego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wysokość wadium wynosi w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Gwarancja ubezpieczeniowa obowiązuje przez okres związania ofertą określony w specyfikacji. Tutaj Ustawa Prawo Zamówień Publicznych określa zazwyczaj terminy: 30, 60 lub 90 dni w zależności od wartości zamówienia.


Dzięki gwarancjom zapłaty wadium firmy mają możliwość składania ofert w wielu przetargach bez angażowania własnych środków finansowych, które byłyby zablokowane w okresie związania ofertą. Gwarancja taka potwierdza rónież wiarygodność podmiotu uczestniczącego w przetargach.


Gwarancja dobrego wykonania kontraktu skierowana jest do przedsiębiorców świadczących usługi przede wszystkim budowlane. Gwarancja udzielana jest na zlecenie firmy realizujacej kontrakt (głównego wykonawcy lub podwykonawców). Natomiast wypłate z tytułu gwarancji otrzymuje firma, która zleciła wykonanie prac lub usług. W przypadku niewykonania kontraktu lub niewłaściwego wykonania prac przez wykonawcę firma ubezpieczeniowa zobowiązana jestdo wypłaty kwoty gwarancji równej stratom poniesionym przez firmę zlecającą.


Wysokość zabezpieczenia gwarancji określa suma gwarancyjna. Jest to zwyczajowo 2-10% wartości kontraktu. Gwarancje są udzielane na okres realizacji umowy.


Głównymi korzyściami z zawarcia gwarancji dobrego wykonania kontraktu jest brak zaangażowania własnych środków finansowych oraz pewność otrzymania pełnej zapłaty za wykonanie kontraktu. Wykonawca staje się jednocześnie wiarygodnym partnerem biznesowym.


Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek przeznaczona jest dla przedsiębiorców świadczących usługi (m.in. roboty budowlane). Zleceniodawcą gwarancji może być wykonawca oraz podwykonawca umowy. Beneficjentem gwarancji czyli podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług.


Gwarancja obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w przedmiocie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi. Firma ubezpieczeniowa wypłaca kwotę gwaracji, gdywykonawca nie usunie lub niewłaściwie usunie wady i usterki, które powstały lub zostały zidentyfikowane po zakończeniu kontraktu. Gwarancja ubezpieczeniowa obowiązuje w okresie, na jaki wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonany przedmiot kontraktu.


Dzięki takiej gwarancji ubezpieczeniowej wykonawca ma możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury bez potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu oraz uzyskuje potwierdzenie swojej wiarygodności wobec Beneficjenta. Gwarancja taka jest ważnym elementem zabezpieczającym beneficjenta przed stratami wynikającymi z konieczności poniesienia kosztów napraw.


Oferujemy także gwarancje należytego wykonania umowy, na które składa się gwarancja dobrego wykonania kontraktu i gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek.


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą gwarancji ubezpieczeniowych, a w razie pytań do kontaktu z naszymi doradcami. Gwarancje ubezpieczeniowe wystawiamy na terenie całej Polski!

FORMULARZ KONTAKTOWY
Telefony kontaktowe do udzielania gwarancji ubezpieczeniowych, czynne Pn-Pt w godzinach 9:00-17:00
+48 730 600 046
Gwarancja ubezpieczeniowa Kraków Centrum, Kraków Nowa Huta © 2008-2023
Krakowskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe